مدارک مورد نیاز برای ویزای قبرس:

  • اصل پاسپورت با حداقل ۷ ماه اعتبار.
  • اصل شناسنامه.
  • گذرنامه های قدیمی ممهور به سایر ویزاها.
  • دو قطعه عکس 4*6 رنگی زمینه سفید و جدید (بیش از یسک سال قدیمی نباشد).
  • گواهی شغلی با ذکر سمت، حقوق و تاریخ استخدام به لاتین یا همراه با ترجمه (مشاغل دولتی نیاز به تایید امور خارجه دارند).
  • پرینت حساب گردش ۶ ماهه یا پس از انداز به همراه گردش ۶ ماهه سود حساب با حداقل ۷ میلیون موجودی.
  • مشخصات کامل مسافر از قبیل آدرس منزل و محل کار با ذکر شماره تلفن ثابت و همراه.