مدارک ویزای مورد نیاز برای سری لانکا:

پاسپورت ۷ ماه اعتبار